PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

„ADIDAS X CRAZYFAST: OTKRIJ BRZINU“

Svrha ovih pravila je propisati uvjete Nagradnog natječaja „ADIDAS X CRAZYFAST: OTKRIJ BRZINU“ i osigurati jednake mogućnosti za osvajanje nagrade svim sudionicima, nakon ispunjavanja uvjeta navedenih u ovim pravilima.

Prije započinjanja postupka prijave za sudjelovanje u predmetnom nagradnom natječaju (u nastavku „Natječaj“), molimo pročitajte ova Pravila nagradnog natječaja (u nastavku „Pravila“).

Organizator zadržava pravo promijeniti Pravila nagradnog natječaja, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni na službenoj Intersport stranici https://www.intersport.hr/

Članak 1. Organizator i Administrator

Organizator Natječaja pod nazivom ADIDAS X CRAZYFAST: OTKRIJ BRZINU“  je Intersport H d.o.o.,  Ljudevita Posavskog 5, 10 360 Sesvete,  Republika Hrvatska, dalje u tekstu „Organizator“. Administrator Natječaja je tvrtka MPG d.o.o. (sjedište: Nova Ves 17, 10000 Zagreb, OIB:35677542029), dalje u tekstu “Administrator“.

Natječaj se priređuje u cilju promocije adidas X CRAZYFAST kopačka.

Članak 2. Trajanje i lokacija

Natječaj započinje 17. rujna 2023. do 17. rujna 2023. godine.

Natječaj će biti aktivan za vrijeme trajanja ADIDAS x CRAZYFAST: OTKRIJ BRZINU događanja na platou parkinga Arena Centra.

Pravila Natječaja bit će objavljena na Intersport web https://www.intersport.hr/

Objava 3 dobitnika od svih natjecatelja koji su sudjelovali biti će u roku od 7 dana na Intersport web stranici https://www.intersport.hr/ putem objave imena i inicijala prezimena dobitnika. Dobitnici će biti kontaktirani telefonski od strane Administratora natječaja radi slanja nagrada.

Sudjelovanjem u Natječaju sudionici prihvaćaju ova Pravila.

Članak 3. Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u nagradnom natječaju uz suglasnost roditelja, odnosno zakonskog skrbnika. Ukoliko je dobitnik nagrade malodobna osoba, Organizator će uručiti nagradu osobi koja je temeljem zakona ili odluke državnog tijela dužna starati o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazuju roditeljski odnosno starateljski odnos.

Svaki sudionik u Natječaju može sudjelovati jednom i može osvojiti samo jednu nagradu.

U nagradnom Natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Organizatora nagradnog natječaja Intersport H d.o.o., Administratora MPG d.o.o. kao ni članovi njihove uže obitelji, te partneri i podugovaratelji partnera koji su u svezi s ovim Natječajem.

Članak 4. Način sudjelovanja

Sudionici Natječaja natjecat će se u brzini šuta nogometne lopte ka nogometnom golu. Sudionici će imati priliku testirati nove adidas X Crazyfast kopačke prilikom šuta lopte na nogometni gol. Svaki sudionik ima pravo jednom s predodređene pozicije šutirati loptu prema nogometnom golu gdje će radar za mjerenje brzine izmjeriti brzinu kojom je lopta išla ka nogometnom golu. Rezultat, odnosno brzina bit će prikazana na digitalnom ekranu koji se nalazi u neposrednoj blizini nogometnog gola. Rang lista sudionika bit će također prikazana na digitalnom ekranu, uz inicijale sudionika i postignutu bzinu.

Cilj je postići najbolji rezultat, odnosno što veću brzinu šuta lopte prema nogometnom golu.

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju sudionici se trebaju registrirati putem online forme kod Administratora  na događanju te upisati ime, prezime, adresu, grad te broj mobilnog telefona.

Prijavom na Natječaj sudionici prihvaćaju ova Pravila te su suglasni da se, ako prema uvjetima iz ovih Pravila postanu dobitnici nagrade, njihovo ime i inicijalni prezimena mogu javno objaviti te koristiti u svrhu objave o rezultatima nagradnog Natječaja od strane Organizatora i Administratora.

U konkurenciju za osvajanje nagrade ulaze sve prijavljene osobe koje su zadovoljile uvjete ovih Pravila.

Članak 5. Odabir dobitnika

Dobitnika će na temelju najbržeg postignutog rezultata proglasiti komisija (žiri) koja se sastoji od predstavnika Organizatora i Administratora uvidom u rezultate sudionika.

U nagradnom natječaju bit će proglašena tri (3) dobitnika nagrade koja su ostvarila rezultate s najvišom postignutom brzinom šuta lopte prema nogometnom golu.

Članak 6. Diskvalifikacija

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sljedeće sudionike:

 • Sudionike koji prekrše ova Pravila
 • Sudionike koji nisu ispunili sve korake kvalifikacija za Natječaj.

Organizator također ima pravo bez obrazloženja ukloniti sve sadržaje koji predstavljaju diskriminaciju, pogrdni sadržaj i vrijeđanje na rasnoj, vjerskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi po vlastitoj prosudbi. Ukoliko sadržaj kreiran od strane Sudionika krši prava, patente ili zaštićene žigove trećih osoba Organizator ima pravo takve sadržaje ukloniti bez obrazloženja.

Organizator ne preuzima odgovornost za bilo koje posljedice koje su nastale kao rezultat zloupotrebe sadržaja od strane sudionika i zloupotrebe sustava pri funkcioniranju natjecanja na štetu sudionika ili treće osobe.

Organizator i izabrani Administrator nagradnog natječaja su ovlašteni na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši hrvatske propise i propise Europske unije koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora. Sudionici nagradnog natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja, se u potpunosti  odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka/kriterija koji su propisani ovim pravilima.

Organizator u svakom trenutku zadržava pravo provjere, prema vlastitom nahođenju, ispunjava li neki sudionik uvjete sudjelovanja.

Sudjelovanje u Natječaju je osobno. Identiteti stvoreni isključivo radi izmjene, krivotvorenja ili manipuliranja parametrima relevantnima za nagradni natječaj, kao i nepošteno sudjelovanje u bilo kojemu drugom obliku, zabranjeno je i neće se prihvatiti.

U slučaju da dobitnik:

 • ne odgovori na obavijest o osvajanju nagrade u roku od dva dana;
 • ne ispunjava ovdje navedene uvjete i odredbe;
 • nije naveo točan, valjan i potpun kontakt broj mobitela i/ili ostale podatke;
 • nije u stanju primiti nagradu kako je ovdje navedeno iz nekog razloga,

dobitnik gubi pravo na nagradu te će u slučaju iznad navedenih razloga, nagrada biti dodijeljena sljedećem dobitniku koji po rang listi prijava sukladno ovim Pravilima ima pravo osvajanja nagrade prema kriterijima navedenim u ovim Pravilima.

Nagrada nije prenosiva ni zamjenjiva i ne može se zamijeniti za gotovinu ili neki drugi oblik kompenzacije, ni cijelosti, niti djelomično.

Organizator i Administrator ne prihvaćaju odgovornost za zakašnjele, nepotpune, neispravno predane, neispravne ili neispravno upućene prijave, zahtjeve ili korespondenciju zbog pogreške, propusta, izmjene, neovlaštenog rukovanja, brisanja, krađe, uništavanja, pogreške u komunikaciji ili pogreške učinjene na neki drugi način. Isto vrijedi za podatke o adresi koje navede sudionik, koji su netočni, neispravni ili na neki drugi način pogrešni.

Kako bi se izbjegla sumnja, sudionik je odgovoran za pravovremeni odaziv na poziv Organizatora/Administratora o osvajanju nagrade kako bi se osiguralo da je primio poziv. Organizator/Administrator nisu odgovorni za sudionikovo zakašnjelo potraživanje nagrade ako iz nekog slučaja ne odgovori na upućeni poziv u naznačenom roku.

Organizator ima pravo uz javnu obavijest jednostrano otkazati nagradni natječaj u bilo kojoj fazi ukoliko je došlo do događaja koji imaju karakter više sile. Višom silom će se posebno, ali ne i isključivo, smatrati i proglašenje, odnosno pogoršanje epidemije zarazne bolesti na teritoriju Republike Hrvatske ili dijelom teritorija, proglašenje izvanrednog stanja i druge mjere donijete od strane nadležnih državnih organa koje ograničavaju provođenje nagradnog natječaja i/ili dodjelu i preuzimanje nagrada.

Ukoliko nastane neka od gore navedenih okolnosti dodjeljivanje i distribucija nagrada će biti odmah obustavljena jednostranom odlukom Organizatora, te će Organizator javno objaviti razloge koji su doveli do prekida nagradnog natječaja i isporuke nagrada.

Sudionici se prijavom na natječaj odriču bilo kakvih daljnjih potraživanja prema Organizatoru po bilo kakvoj osnovi.

Članak 7. Rezultati natječaja

Dobitnici će biti obaviješteni putem osobnog telefonskog poziva kako bi podijelili svoje osobne podatke za dostavu osvojene nagrade ili dogovorili preuzimanje u uredu Administratora.

Dobitnici će biti javno objavljeni u roku od 7 radnih dana na Intersport web stranici imenom i inicijalnom prezimena natjecatelja.

Članak 8. Nagrade

Sudionici u ovom nagradnom Natječaju mogu osvojiti, sukladno ovim Pravilima, niže navedene nagrade:

 1. nagrada – adidas X CRAZYFAST.1 FG, muške kopačke za nogomet – bijele, torba adidas TIRO LEAGUE MEDIUM i adidas boca za vodu PERFORMANCE
 2. nagrada – adidas X CRAZYFAST.1 FG, muške kopačke za nogomet, bijele
 3. nagrada – adidas X CRAZYFAST.2 FG, muške kopačke za nogomet, bijele

Dobitnici nemaju pravo zahtijevati drugačiju nagradu od one za koju su se natjecali i osvojili u postupku sukladno ovim Pravilima.

Nagrada se ne može zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge niti se može prenijeti na drugu osobu po prihvatu nagrade.

Članak 9. Predaja nagrade

Nagrada će dobitnicima biti dostavljena putem preporučene pošte s povratnicom ili osobnim preuzimanjem u uredu Administratora – tvrtka MPG d.o.o., Nova Ves 17, 10 000 Zagreb, radnim danom od 09:00 – 17:00 sati.

Dobitnike će o dobitku obavijestiti Administrator telefonskim putem u roku od 72 sata od završetka nagradnog natječaja, kako bi se ugovorili detalji preuzimanja nagrade i prikupili potrebni podaci za izdavanje nagrade.

Dobitnik će surađivati s Administratorom u svrhu predaje nagrada i administriranja sve potrebne dokumentacije.

Organizator će osigurati nagradu, te će ispuniti sve zakonske obveze vezane uz iste.

Nagrade se isključivo mogu dostaviti tj. ostvarivati na adresi na području Republike Hrvatske.

Nagrade će biti dostavljene/isporučene od strane Administratora najkasnije u roku do 30 radnih dana od datuma proglašenja dobitnika.

Kao dokaz preuzimanja nagrade Organizator/Administrator će koristiti potpisanu potvrdu o preuzimanju nagrade, a u slučaju da dobitnik ne pošalje potpisanu potvrdu (putem fax-a, e-maila ili pošte), Organizator/Administrator će koristiti poštansku povratnicu kao dokaz o dostavi nagrade.

Realizacijom nagrade prestaju sve obveze Organizatora i Administratora nagradnog Natječaja prema dobitnicima te se po prihvatu nagrade ona ne može zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge niti se može prenijeti na drugu osobu. Organizator sudionicima Natječaja neće podijeliti nikakve dodatne nagrade osim onih navedenih u ovim Pravilima.

Članak 10. Zaštita osobnih podataka

Sudionici prihvaćaju aktualna službena pravila prijavom za sudjelovanje u nagradnom natječaju.

Voditelj obrade osobnih podataka sudionika nagradnog natječaja je Intersport H d.o.o.

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila, i u vezi s tim se obavještava:

 • da se njegovi osobni podaci koji su dostupni Organizatoru čuvaju u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka EU 2016/679 i da isti mogu biti korišteni samo u cilju ispunjenja obveza od strane Organizatora u vidu provedbe nagradnog natječaja. U pogledu osobnih podataka za dobitnike nagrada bit će prikupljani: ime, prezime, adresa, grad i broj mobilnog telefona. Organizator će od svih sudionika prikupljati ime, prezime, adresa, grad i broj mobilnog telefona, a isključivo u cilju obavještenja nistih o osvojenim nagradama odnosno utvrđivanju ispravnosti prijave u skladu s nagradnim natječajem.
 • Voditelj obrade obrađuje osobne podatke sudionika nagradnog natječaja isključivo za svrhu provedbe nagradnog natječaja na području Republike Hrvatske, ograničavajući vremensko razdoblje obrade čuvanja osobnih podataka u skladu sa svrhom u koju su prikupljenii i to na vremenski rok u trajanju od 120 dana.

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila, s tim da dobitnik nagrade također pristaje:

 • da se njegovi osobni podaci koji su dostupni Organizatoru (ime i inicijali prezimena) mogu biti objavljeni u svezi primopredaje nagrade u člancima i reportažama bez ikakvih nadoknada, u svrhu javne obavijesti o rezultatima nagradnog natječaja.
 • da se njegovi osobni podaci koji su dostupni Organizatoru čuvaju u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka EU 2016/679 na rok od 11 godina sukladno zakonu o računovodstvu.

Sudionici se izričito slažu da će njihovi registrirani osobni podaci biti prikupljani i pohranjeni u bazi podataka Administratora i Organizatora nagradnog natječaja. Osim toga, sudionici se slažu da Administrator i Organizator mogu upravljati njihovim osobnim podacima bez ikakve naknade u svrhu izvršavanja ovog nagradnog natječaja.

Administrator i Organizator obrađuju sve osobne podatke sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679.

Dostava podataka od strane sudionika nagradnog natječaja je dobrovoljna, no potrebna kako bi sudionik mogao sudjelovati u nagradnom natječaju. U slučaju da sudionik smatra da je obrada podataka u suprotnosti sa zaštitom njene/njegove privatnosti ili protivna zakonu, može se obratiti Voditelju obrade i/ili zatražiti pristup, brisanje ili ograničavanje obrade osobnih podataka, odnosno iskoristiti svoje pravo na ulaganje prigovora na obradu te pravo na prenosivost podataka, na način da u bilo kojem trenutku kontaktira Voditelja obrade na adresu e-pošte: gdpr@intersport.hr

Pisanim zahtjevom upućenim na adresu Voditelja obrade može se zatražiti i ispravak podataka te informacija o upravljanju podacima, a sudionik ima pravo da, u bilo kojem trenutku, povuče privolu, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena. Sudionici se u konačnici mogu obratiti i Agenciji za zaštitu podataka, ukoliko se ne slažu s odlukom ili radom Voditelja obrade.

Prijavom u nagradni natječaj sudionici su suglasni da Administrator, kao izvršitelj obrade osobnih podataka, te kao izabrani Administrator baze podataka od strane Organizatora, može obrađivati podatke u svrhu provođenja nagradnog natječaja.

Voditelj obrade osobnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama, osim subjektima uključenim u provedbu nagradnog natječaja.

Nakon 60 dana od dana zadnjeg proglašenja dobitnika nagradnog natječaja, Organizator neće primati nikakve pritužbe vezane uz natječaj.

U slučaju pravnog spora između Organizatora i sudionika, na spor se primjenjuje hrvatsko pravo, a nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

U Zagrebu, 13.09.2023.

Dobitnici nagrada „ADIDAS X CRAZYFAST: OTKRIJ BRZINU“

Mjesto Ime i prezime Postignuta brzina (km/h)
1. Mario Ž. 105
2. Leo B. 100
3. Filip D. 97

Nagrada će dobitnicima biti dostavljena putem preporučene pošte s povratnicom ili osobnim preuzimanjem u uredu Administratora – tvrtka MPG d.o.o., Nova Ves 17, 10 000 Zagreb, radnim danom od 09:00 – 17:00 sati.

Dobitnike će o dobitku obavijestiti Administrator telefonskim putem u roku od 72 sata od završetka nagradnog natječaja, kako bi se ugovorili detalji preuzimanja nagrade i prikupili potrebni podaci za izdavanje nagrade.

Čestitamo  dobitnicima,  te zahvaljujemo svima na sudjelovanju.